Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2016

 


Beste Leden.

Wij nodigen u graag uit voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op

dinsdag 14 februari a.s. om 20.00 uur in

’t Schooltje, Carmelietenstraat 56 in Waspik.

Vooraf aan de vergadering krijgt u een consumptie en traktatie aangeboden.

Agenda vergadergedeelte.

·         Opening.

·         Vaststelling verslag jaarvergadering 2016*

·         Jaarverslag 2016* plus PowerPointpresentatie

·         Financiële overzicht 2016, verslag door de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening

·         Vaststelling begroting 2017*

·         Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.

·         Bestuursverkiezing

Conform het rooster van aftreden is Leon Baaten aftredend. Leon stelt zich herkiesbaar.

Daarnaast is door het terugtreden van Wim Sars in maart 2015 een vacature ontstaan. Het bestuur stelt voor deze vacature in te vullen met Theo van den Burg.

Per 16 januari dit jaar heeft Jan Buster aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van het bestuur. Daarvoor ontstaat een nieuwe vacature.

Eventuele kandidaten voor het herkiesbaar bestuurslid of voor de invulling van de vacature kunnen tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur worden voorgedragen.

·         Rondvraag.

·         Sluiting.

*Degene die graag voor aanvang van de vergadering de notulen van de vorige jaarvergadering, het jaaroverzicht 2016, of de financiële overzichten 2016 bladz.1 en bladz. 2 willen inzien kunnen die nu aanklikken (PDF-bestanden).

Een papieren versie kunt u opvragen bij onze penningmeester Coby van Pelt, tel. 312267 of per e-mail  hkkwaspik@gmail.com

Ook zijn enkele exemplaren van de stukken bij de vergadering beschikbaar.

PAUZE (± 21.00 uur)

De eerste democratisch verkiezingen in Waspik

Met de verkiezingen voor de Tweede kamer voor de deur leek het ons een goed idee om eens terug te kijken naar de allereerste democratische verkiezingen in Waspik. Dat is op 5 maart 2017 precies 222 jaar geleden.

Bij die eerste stap op weg naar een democratisch Nederland liep nogal veel anders dan de bedoeling was. Zoveel anders, dat die gedenkwaardige gebeurtenis tenslotte uitmondde in een regelrechte dorpsopstand.

Han Verschure gaat na de pauze van de jaarvergadering de gang van zaken rond die eerste verkiezingen uit de doeken doen. Het wordt een puur Waspiks, maar ongelooflijk verhaal met een waarheidsgehalte van honderd procent.

Graag tot 14 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur heemkundekring “Op ’t Goede Spoor “

 

terug naar het prikbord