Algemene gegevens

  Heemkundekring Op 't Goede Spoor
 
RSIN/Fiscaal nummer: 816515128. 
Nummer van de Kamer van Koophandel: nr 40272148.
Oprichtingsdatum: 24-11-1986
Bankrekeningnummer NL31 RABO 0156 5233 53
Meer informatie via info@goedespoorwaspik.nl
 
 
Statutaire doelstelling:
De vereniging stelt  zich ten doel:
a. het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen plaats, streek en bevolking en de gebruiken van de bevolking in verleden en heden,
en het beschermen van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
b. al hetgeen het sub a omschreven doel in de ruimste zin van het woord.
 
 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundige belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens
in en van de gemeente Waspik en haar omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden en daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
 

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2015  (download PDF-bestand)                                        Jaaroverzicht 2015

Financieel verslag 2016 blad 1 en blad 2 (PDF-bestand)                              Jaaroverzicht 2016  (PDF-bestand)

Toelichting:
Beloningsbeleid voor het bestuur.
Er wordt geen beloning wordt verstrekt aan bestuurders.
   
 

terug naar Informatie